Aktiviteter vi kan bistå med:

HMS-planlegging

 • Årlige samarbeidsmøter
 • Lover og forskrifter på HMS-området
 • Rådgivning ved utarbeiding og revisjon av HMS-håndbøker
 • Innredning av nye kontorer
 • Deltagelse i arbeidsmiljøutvalg (AMU)
 • Deltagelse i Arbeidslivets Komitè mot Alkoholisme og Narkomani (AKAN)
 • Deltagelse i kjemikalieutvalg
 • Deltagelse i attføringsutvalg (ATU)
 • Deltagelse i byggekomiteer og brukergrupper

Kartlegging

 • Sjekklister i HMS-arbeid
 • Vernerunder
 • Risikovurdering
 • Dataarbeidsplassen
 • Ergonomisk kartlegging
 • Kartlegging av belysning
 • Kartlegging av støy
 • Kartlegging av inneklima
 • Kartlegging av helsefarlige kjemikalier
 • Løsemidler
 • Kartlegging av partikulare luftforurensninger (støv, fibre, sveiserøyk, oljetåke og lign.)
 • Kartlegging av psykososialt (mellommenneskelig) arbeidsmiljø

Målrettede helseundersøkelser

 • Arbeidshelseundersøkelse
 • Helseundersøkelse av røykdykkere/kjemikaliedykkere
 • Helseundersøkelse av støyutsatte
 • Helseundersøkelse av asbestutsatte
 • Helseundersøkelse av stressutsatte
 • Helseundersøkelse av skift- og nattarbeidere
 • Helseundersøkelse av ansatte som jobber med matavfall
 • Helseundersøkelse av ansatte som jobber med slam- og avløpsvann

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

 • Konsultasjon hos lege, fysioterapeut og sykepleier
 • Øyeblikkelig hjelp / Arbeidsskader
 • Helseattest for sjåfører
 • Vaksinering
 • Oppfølging av arbeidstakere med rusmiddelproblemer
 • Traumatiske hendelser

Psykososialt arbeidsmiljø

 • Dialogkonferanse / arbeidsmiljøkonferanse
 • Konflikthåndtering
 • Mobbing og trakassering
 • Omstillinger i arbeidslivet
 • Utbrenthet
 • Vold og trusler i arbeidslivet
 • Rusmiddelpolitikk

Sykefravær og attføring

 • Lover og regelverk som grunnlag for sykefraværsarbeidet
 • Rutiner i sykefraværsarbeidet
 • Sykefraværsarbeid i praksis - hvordan komme i gang?
 • Individuelle attføringssaker
 • Aktiv sykmelding
 • Graviditet og arbeidsmiljø
 • Inkluderende arbeidslivsbedrifter og IA-avtalen

Undervisning

 • 40 timers HMS kurs
 • Yrkesskade og yrkessykdom
 • Forebygging av smitte ved blodsøl og stikkskader
 • Førstehjelp
 • Retningslinjer for oppfølging av sykefravær
 • Medarbeidersamtaler
 • Konflikthåndtering - Konflikter, mobbing og trakassering
 • Krisehåndtering
 • Kvitt deg med stresset
 • Rusmiddelpolitikk og rusmiddelhåndtering
 • Ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplasser
 • Fysisk aktivitet på arbeidsplassen
 • Forflytningsteknikk
 • Pausegymnastikk
 • Avspenningsteknikker
 • Ryggskole
 • Nakke - skulderskole
 • Belysning på arbeidsplassen
 • Støy og hørselskade
 • Kjemikaliehåndtering
 • HMS-datablad og stoffkartotek
 • Bruk av verneutstyr
 • Risikovurdering
 • Kostveiledning - veien til "trivselsvekt"
 • Røykeavvenningskurs

Andre tjenester

 • Samarbeid med fastlege
 • Samarbeid med Trygdekontor
 • Samarbeid med Sosialmedisinsk poliklinikk
 • Samarbeid med Voksen-psykiatrisk poliklinikk